ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU

 

Kovona a.s.,

IČO: 14801884

se sídlem Švermova 782/2, Lysá nad Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 596

 

(„Společnost“)

 

tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“) oznamuje, že dne 30.9.2021 valná hromada Společnosti přijala usnesení o přeměně všech akcií Společnosti na zaknihované akcie, tj. o přeměně 31 644 kusů akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá, na 31 644 kusů akcií ve formě na jméno, v zaknihované  podobě, ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč každá („Přeměna akcií“).

O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis NZ 377/2021 ze dne 30.9.2021, sepsaný Mgr. Karlem Barešem, notářem, se sídlem v Lysé nad Labem.

Správní rada Společnosti tímto v návaznosti na rozhodnutí o Přeměně akcií vyzývá akcionáře Společnosti v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 Občanského zákoníku, aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o Přeměně akcií v Obchodním věstníku odevzdali své listinné akcie Společnosti.

Správní rada současně vyzývá akcionáře ke zřízení majetkových účtů v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníků CDCP (Centrální depozitář cenných papírů), seznam účastníků CDCP je uveden na www.cdcp.cz.

Akcionář je povinen při odevzdání svých listinných akcií sdělit Společnosti číslo výše uvedeného účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.

Kovona a.s.