Systém řízení kvality

Politika řízení kvality

Trvalé zajišťování kvality našich výrobků je nezbytné pro zabezpečení našeho postavení a konkurenceschopnosti na trhu (tuzemském i zahraničním). Schopnost uspokojit zákazníka musí být naším stálým cílem.

Kvalita výrobků je konečným výsledkem činnosti všech pracovníků. Z tohoto pohledu musí být prvořadým zájmem každého pracovníka společnosti kvalitní provádění všech činností.

Pro naplnění Politiky kvality je dokumentován, zaveden, udržován a trvale vylepšován SMQ podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009. Vylepšování systému se děje formulováním cílů kvality na zlepšení pod přímým dohledem vrcholového vedení, které pro tyto cíle kvality zajišťuje zdroje.

Ke zdůraznění významu kvality a naplnění Politiky kvality orientované na zákazníka, vyhlašuje vedení tyto zásady, které představují základní úkoly v zajišťování kvality:

 • Základní vizí společnosti je být vyhledávaným a optimálním obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti výroby kovového nábytku, regálů a trezorů, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníky, ale i pro pracovníky společnosti.
 • Vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami normy ČSN EN ISO 9001:2009, to je s principy účinného a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu.
 • Vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržení, rozvoj a neustálé zlepšování SMQ.
 • Trvalým cílem je neustálé zlepšování naší činnosti a zabezpečování řízení kvality, jakož i kvality našich produktů.
 • Významnou spoluúčast na tvorbě kvality poskytovaných produktů a dodržování cílů SMQ mají naši subdodavatelé, proto s nimi budeme vytvářet stálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných produktů.
 • Vedení společnosti bude vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání pracovníků společnosti v oblastech řízení kvality a zvyšování kvality výroby.
 • Všichni pracovníci společnosti budou plnit požadavky SMQ a legislativy s důrazem na preventivní přístup k této problematice.
 • Společnost se zavazuje v rámci technických a ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, a rovněž kontrolou materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi.
 • Společnost ctí týmovou spolupráci. Do našich produktů a služeb tak promítáme více zkušeností, odbornosti a invence našich zaměstnanců.
 • Komunikujeme otevřeně, upřímně a zodpovědně. Dbáme na kultivování vztahů se zákazníky i mezi pracovníky společnosti. Usilujeme o důvěru a spokojenost zákazníků a pracovníků.
 • SMQ je hlavním nástrojem neustálého zvyšování kvality a efektivního využívání provozních nákladů.
 • Prostřednictvím spokojeného zákazníka zajišťujeme prosperitu celé společnosti.
 • Společnost si uvědomuje, že úspěch naší činnosti závisí na efektivitě výroby a neustálém dodržování přísných požadavků na kvalitu. Zároveň ovšem nezapomínáme ani na bezpečnost a dodržování předepsaných limitů výroby pro ochranu životního prostředí, které jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti.
 • Při outsourcingu se společnost zavazuje přednostně spolupracovat s partnery, kteří mají zaveden SMQ podle ČSN EN ISO 9001:2009. U partnerů, kteří ho nemají, je budeme prověřovat pomocí zákaznických auditů.
 • Společnost se zavazuje, že svým neustálým zlepšováním systému BOZP a PO bude snižovat riziko vzniku úrazů, nemocí z povolání, havárií a nehod na pracovištích a důslednou prevencí jejím předcházení.

Vedení společnosti se proto zavazuje neustále zlepšovat a zvyšovat efektivitu všech činností, procesů a kvalitu výrobků, trvale dodržovat platné legislativní předpisy při všech činnostech společnosti, prosazovat Politiku kvality a ve spolupráci s pracovníky, týmovou prací a vzájemnou podporou všech pracovníků ji také naplňovat. Pravidelně přezkoumávat její vhodnost a přiměřenost aktuální situaci.

A tím dosáhnout toho, aby se vracel spokojený zákazník a ne vadný výrobek.

Pro rok 2014 byly stanoveny tyto cíle kvality

 1. Aktualizace stávajících organizačních směrnic
 2. Vypracování metodických postupů pro klíčové procesy ve společnosti
 3. Zajištění tisku výkresů na výrobních příkazech
 4. Zavedení systému 5s u nástrojů na vysekávacích strojích
 5. Zavedení systému kanban na vybrané formáty plechu pro vysekávací stroje
 6. Zvýšení produktivity na úzkých místech ve výrobě – pracoviště b230, b123 o 10%
 7. Snížení technologických odpadů o 5%
 8. Dosažení koeficientu hodnocení ppm f. rittal  < než 1000
 9. Snížení zásob polotovarů na skladech o 5%
 10. Snížení stálých nákladů na externí služby o 3%
 11. Vypracování metodických pokynů k aktualizovaným směrnicím pro obhcodní úsek
 12. Aktualizace rámcových kupních smluv a všeobecných obchodních podmínek
 13. Plánování cash flow, aktualizace dat v IS (rok 2011 a 2012)
 14. Vypracování metodických postupů ke směrnicím pro EÚ
 15. Vyřazení dokumentů z archivu, jejich skartace a úklid v archivu (rok 2002)
 16. Revize smluv, digitalizace platných smluv
 
 

nová registrace

 

košik: 0,00