Všeobecné obchodní a platební podmínky I.
Všeobecné podmínky

1. Všeobecné obchodní a platební podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy (včetně rámcových), objednávky a potvrzení objednávek prodávajícího a všech
zástupců prodávajícího vyjma prodej distančním způsobem spotřebiteli.

2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou součástí ceníku
v tištěné verzi a jsou vyvěšeny na internetových stránkách společnosti Kovona a.s. www.kovona.com.


II.
Uzavření kupní smlouvy
1. Kupní smlouva musí mít písemnou formu včetně změn a dodatků. Kupní smlouva může být mezi stranami uzavřena potvrzením objednávky ze strany
prodávajícího kupujícímu.

2. Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy jsou předmět plnění, množství, cena, termín a způsob dodání.

3. Přílohou uzavřené kupní smlouvy je fotokopie výpisu z obchodního rejstříku kupujícího či fotokopie živnostenského listu, pokud je kupujícím fyzická osoba-
podnikatel, ne starší 6 měsíců a osvědčení o registraci, je-li kupující plátcem daně z přidané hodnoty, pokud si to prodávající nebo kupující vyžádá. Fyzická
osoba musí před převzetím zboží v sídle prodávajícího předložit průkaz totožnosti


III.
Předmět plnění
1. Předmětem plnění je dodávka zboží, která je specifikována v kupní smlouvě.
2. Určení zboží musí být jednoznačné např. uvedením kódu zboží nebo přesného popisu zboží.

3. Není-li dohodnuto jinak, prodávající dodá zboží v kvalitě běžné pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý v zemích EU.


IV.
Dodací podmínky
1. Dodací termín je potvrzen kupujícímu písemně:

pokud si dopravu zajišťuje kupující, znamená tento termín datum, kdy bude objednávka připravena k expedici. Expedice musí následovat nejdéle
do 5 pracovních dnů od potvrzeného termínu. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat poplatek za skladné ve výši 100,-Kč bez
DPH/m2/měsíčně.

pokud dopravu zajišťuje prodávající, znamená tento termín den dodání kupujícímu. V případě odsunutí dodacího termínu kupujícím je prodávající
oprávněn účtovat poplatek za skladné ve výši 100,-Kč bez DPH/m2/měsíčně.

V případě obdržení informace týkající se posunu termínu vyzvednutí objednávky kupujícím v termínu minimálně 3 pracovní dny před potvrzeným
termínem expedice, bude tento posun promítnut i do výroby a prodávající nebude účtovat poplatek za skladné.

2. Za splnění dodávky zboží je považováno jeho předání veřejnému dopravci, kupujícímu nebo osobě jím písemně pověřené.

3. Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, pokud jsou prodávajícím akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednaný dodací termín.

4. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má prodávající právo přiměřeně prodloužit
termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nedodáním zboží v dohodnutém termínu.

5. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po
uzavření smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny.

6. Kupující bere na vědomí, že dodávka může být rozdělena na dodávky dílčí.

7. Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit jeho převzetí na písemném dokladu. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.
Případné námitky proti obsahu dodacího listu nebo daňového dokladu je kupující povinen uplatnit písemnou formou a specifikovat bez zbytečného odkladu
nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud kupující v uvedené lhůtě nepodá žádné námitky, platí obsah dodacího listu resp. daňového dokladu, za potvrzený.


V.
Místo plnění, způsob plnění, vlastnické právo
1. Prodávající sjednává místo plnění v kupní smlouvě. Místem plnění je místo převzetí zboží. Všechna rizika na zboží, pojištění a cla se řídí platnými přepravními
podmínkami Incoterms v okamžiku dodání zboží.

2. Zboží dodávané s podmínkou „ze závodu“ je takové, které je umístěno na expedičním místě nebo ve skladu prodávajícího či jeho zástupce. Nebezpečí škody
na zboží zde přechází na kupujícího, jakmile je zboží předáno k nakládce dopravci na expedičním místě nebo ve skladu prodávajícího či jeho zástupce. Nakládka,
doprava a vykládka zboží a možná odpovídající rizika a škody přecházejí tímto na kupujícího. Prodávající považuje zboží za převzaté vždy, pokud neobdrží od
odběratele neprodleně po dodání zboží písemné oznámení o výhradách. Okamžikem dodání je kupující zcela a výhradně odpovědný za způsob použití zboží,
skladování a další manipulaci.

3. Dodané zboží zůstává výhradně a nepřenositelně vlastnictvím prodávajícího, dokud není plně a bezpodmínečně zaplaceno v hodnotě ceny zboží a vedlejších
souvisejících plateb. Do té doby je kupující povinen zboží řádně skladovat a případně dostatečně pojistit na vlastní náklady pro případ požáru, poškození vodou,
odcizení apod.


VI.
Ceny
1. Dohoda o ceně je považována za základní část kupní smlouvy a je podmínkou pro uzavření smlouvy.
2. Pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak, kupní cenou se rozumí cena zboží stanovená v platném ceníku prodávajícího, se kterým byl kupující řádně
seznámen. Ceny v ceníku jsou uvedeny v hodnotě bez DPH.

3. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, ceny prodávajícího jsou „ze závodu“ (free ex work).

4. Za předpokladu, že cena zboží byla dohodnuta mezi smluvními stranami vzhledem k dopravním, pojistným nebo jiným sazbám platným v době uzavření
smlouvy, a tyto sazby jsou následně změněny, prodávající si vyhrazuje právo upravit svoje ceny způsobem tomu odpovídajícím.

5. Prodávající si vyhrazuje právo sjednávat se smluvními stranami ceny dohodou.

6. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím zálohu nebo platbu předem.


VII.
Fakturace a platební podmínky
1. Podkladem pro platbu je faktura (daňový doklad) nebo zálohová faktura vystavené prodávajícím. Daňový doklad a/nebo zálohová faktura budou kupujícímu
doručeny poštou nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou kupujícím, s čímž kupující tímto výslovně souhlasí.

2. Platby jsou prováděny převodem na bankovní účet prodávajícího a/nebo složením hotovosti do pokladny v sídle prodávajícího. Úhrada faktury či zálohové
faktury může být provedena i jiným písemně dohodnutým způsobem (např. započtením pohledávek, narovnáním, apod.).

3. Splatnost zálohové faktury je ihned, pokud nebude uhrazena do 5ti pracovních dnů od jejího přijetí kupujícím, má prodávající právo odstoupit od smlouvy.

4. Obecná platnost daňového dokladu je 14 dní, není-li ve smlouvě dohodnutý jiný termín.

2. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, je protihodnota smluvního zboží splatná ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře prodávajícího.

5. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání celé hodnoty kupní ceny ve prospěch bankovního účtu
prodávajícího.

6. Platbu, která vyplývá ze smlouvy, není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat, ani zúčtovat se svými nároky vůči prodávajícímu bez písemného
souhlasu prodávajícího.

5. Prodávající může vymáhat platbu akceptovanou směnkou, kde všechny náklady na její pokrytí hradí kupující. Při použití směnky je placení považováno za
uskutečněné, pokud tento dokument byl řádně zinkasován a protihodnota připsána na účet prodávajícího u jeho banky.

6. Pokud je ve smlouvě dohodnuto placení dokumentárním akreditivem, musí jeho podmínky souhlasit s podmínkami uvedenými ve smlouvě. V případě, že
kupující neotevře dokumentární akreditiv v sjednané lhůtě nebo jeho podmínky budou odlišné od podmínek uvedených ve smlouvě, prodávající nebude vázán
zboží odeslat.

7. V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení za období od data splatnosti dlužné částky do
jejího skutečného zaplacení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí,
v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

8. Zaplacením úroku z prodlení neztrácí prodávající nárok na náhradu případné škody vzniklé opožděnou úhradou faktury.VIII.
Záruka za jakost
1. Obecná záruka na zboží je 24 měsíců.

2. Záruka začíná běžet od okamžiku odevzdání zboží kupujícímu.

3. Záruka se nevztahuje na:

Vady zboží způsobené činností nebo nečinností kupujícího nebo třetí osoby

Vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením kupujícího nebo třetí osoby

Vady způsobené neodvratnou událostí (živelná pohroma)

Opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku


IX.
Reklamace
1. Reklamace vad zboží musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění. Výrobky se při reklamaci posuzují dle platné vnitřní řídící normy
prodávajícího v návaznosti na ČSN.

2. Kupující musí předložit seznam reklamovaných výrobků s označením:

ze které faktury (zakázky) jsou vadné výrobky reklamovány

důvody reklamace

fotodokumentaci vady

3. Kupující musí poškozené zboží reklamovat ihned:

a) pokud si dopravu zákazník zajišťuje sám:

Zboží je možno překontrolovat přímo v místě nakládky. Případné vady budou ihned odstraněny. Následné reklamace nebudou uznány.

b) pokud dopravu zajišťuje prodávající:

Po dopravení na místo určení odběratel překontroluje dodané zboží. Zboží viditelně poškozené přepravou zkontroluje a provede záznam o poškození na
dodací list, který musí obsahovat podpis odběratele a řidiče, následně odešle mailem jako reklamaci prodávajícímu.

4. Prodávající prostřednictvím své reklamační komise zkontroluje veškeré reklamované zboží a ke každé reklamaci zašle písemné vyjádření. Maximální lhůta po
přezkoumání reklamace prodávajícím a zaslání písemného vyjádření je 30 kalendářních dnů od obdržení písemné reklamace.

5. V případě, že reklamace je oprávněná, má kupující právo volby na řešení reklamace dle §2106 a §2107 zákona 89/2012 Sb.. Kupující má právo na dodání
nového zboží bez vady nebo dodání chybějícího zboží; na odstranění vady zboží opravou; na přiměřenou slevu z kupní ceny a má právo odstoupit od smlouvy.
Svou volbu musí kupující písemně sdělit při oznámení vady. Nezvolí-li kupující svou volbu včas, má prodávající právo řešit reklamaci dodáním nového zboží
bez vady, dodáním chybějícího zboží nebo odstraněním vady zboží opravou.

6. Nejsou poskytovány záruky při zjevných nebo skrytých vadách, které vznikly nesprávných použitím, skladováním nebo manipulací se zbožím nebo pokud nebyly
dodrženy technické normy a podmínky dané prodávajícím.

7. V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady za převoz zboží a veškeré další náklady, které prodávající vynaložil
v souvislosti s neoprávněnou reklamací.


X.
Balení
1. Zboží je dodáváno v obvyklém balení, příp. určeném technickými normami pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnuté dopravní podmínky tak, aby se zabránilo
poškození zboží během přepravy do sjednaného místa určení. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, obal, způsob balení a přepravy určuje prodávající.

2. Povinností prodávajícího je označit vratné obaly (EUR palety), uvést v příslušné faktuře jejich počet a informaci, že se jedná o vratný obal.

3. Povinností kupujícího je na vlastní náklady, ve lhůtě 30 dnů obaly vrátit. Obaly musí být stejného druhu, vyprázdněné, vyčištěné, kompletní a nepoškozené.
Prodávající si vyhrazuje právo provádět kontrolu vrácených obalů.

4. Při nedodržení lhůty pro vrácení obalů, si prodávající vyhrazuje právo účtovat kupujícímu 100% hodnotu ceny vratných obalů (palety).


XI.
Skladování
1. Veškeré výrobky společnosti Kovona a.s. jsou určené do interiéru a musí být skladovány ve shodě s parametry a mikroklimatickými podmínkami prostor k
tomu odpovídajících.

2. Skladovací teplota v kterémkoli období roku od -1,5°C do +24,5°C

3. Relativní vlhkost vzduchu od 30% do 65%

4. Prach maximálně 80 respektive 150 um/m3


XII.
Odstoupení od smlouvy
1. Pokud kupující stornuje objednávku (nebo její část) po více jak 3 pracovních dnech od jejího potvrzení prodávajícím, vzniká prodávajícímu nárok účtovat
náklady s tím spojené, max. však 30 % hodnoty stornovaného zboží.

2. Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané a připravené objednávky a smlouvy, pokud kupující neplní své platební povinnosti.

3. Kupující bere na vědomí, že dle zákona není možné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle výslovného přání kupujícího

4. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit sjednané dodávky zboží nebo odstoupit od smlouvy po předchozím oznámení, bez povinnosti uhradit kupujícímu
jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany kupujícího.

Za podstatné porušení smluvních povinností kupujícím se rozumí zejména:

nepřevzetí zboží od prodávajícího dle podmínek a ujednání smlouvy

nezaplacení dohodnuté kupní ceny nebo zálohy prodávajícímu

nepřevzetí na sebe odpovědnosti vlastnického práva a nebezpečí škod za podmínek uvedených v čl. V. těchto „Všeobecných obchodních a
platebních podmínek“.


XIII.
Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Společnost KOVONA a.s., se sídlem Švermova 782, Lysá nad Labem provádí veškeré nakládání s osobními údaji v souladu s platnou legislativou, zejména
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů („GDPR“), zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách
informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.


2. Níže uvádíme legislativou vymezené tituly, na základě kterých jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat:

Plnění smlouvy Vaše osobní údaje zde potřebujeme pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením
smlouvy (například objednávka předcházející uzavření kupní smlouvy), a to v rozsahu, v jakém je potřeba smlouvu anebo navazující podklady, včetně
v nich uvedených osobních údajů zpracovat, evidovat a uchovávat.

Plnění právní povinnosti Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce.

Oprávněný zájem zpracování Vašich osobních údajů by bylo nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů avšak s výjimkou případů, kdy před těmito
zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody.


3. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů:

Právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz
osobních údajů, právo vznést námitku, právo žádat omezení zpracování osobních údajů, právo na přenos osobních údajů, právo podat stížnost, pro
případy, kdy byste přeci jen nesouhlasili se způsobem, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů


XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající uchovával a zpracovával jeho osobní údaje pro vlastní potřebu, zejména marketing, průzkum trhu atp.

2. Kupující souhlasí se zasíláním neobjednaných reklamních nabídek ze strany prodávajícího v jakékoli podobě. V případě, že kupující bude chtít odvolat svůj
souhlas se zasíláním neobjednaných reklamních nabídek, má povinnost toto prodávajícímu sdělit písemně.

3. Kupující nemá právo reexportovat zboží zpět nebo do třetích zemí bez předcházejícího souhlasu prodávajícího. V případě, že je zboží takto reexportováno
navzdory uvedené klauzuli, nese kupující odpovědnost vůči prodávajícímu za škody takto způsobené.

4. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky. V případě kolize mezi těmito obchodními podmínkami a smlouvou, má přednost
smlouva.

5. Pokud by některé z výše uvedených ustanovení těchto obchodních podmínek bylo neplatné nebo se neplatnými stalo, nebude tím dotčena platnost zbývajících
ustanovení.

6. Kupující a prodávající berou na vědomí, že pro projednání veškerých sporů vyplývajících z kupních smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím, bude
místně příslušný soud podle sídla prodávajícího.

7. Platnost těchto všeobecných obchodních a platebních podmínek je od 1. 1. 2020.


V Lysé nad Labem dne ............................................................................................................... ...............................................................

prodávající kupující

Karel Špitáník

Statutární ředitel Kovona a.s

  • Registrieren

Neues Konto registrieren

Hast du schon ein Konto?
Melden Sie sich an, statt Oder Passwort zurücksetzen

Produkt přidán k porovnání

Success
Zobrazit porovnání