Trvalé zajišťování kvality našich výrobků je nezbytné pro zabezpečení našeho postavení a konkurenceschopnosti na trhu (tuzemském i zahraničním). Schopnost uspokojit zákazníka musí být naším stálým cílem.

Kvalita výrobků je konečným výsledkem činnosti všech pracovníků. Z tohoto pohledu musí být prvořadým zájmem každého pracovníka společnosti kvalitní provádění všech činností.

Pro naplnění Politiky kvality je dokumentován, zaveden, udržován a trvale vylepšován SMQ podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009. Vylepšování systému se děje formulováním cílů kvality na zlepšení pod přímým dohledem vrcholového vedení, které pro tyto cíle kvality zajišťuje zdroje.

Ke zdůraznění významu kvality a naplnění Politiky kvality orientované na zákazníka, vyhlašuje vedení tyto zásady, které představují základní úkoly v zajišťování kvality:

 • Základní vizí společnosti je být vyhledávaným a optimálním obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti výroby kovového nábytku, regálů a trezorů, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníky, ale i pro pracovníky společnosti.
 • Vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami normy ČSN EN ISO 9001:2009, to je s principy účinného a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu.
 • Vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro udržení, rozvoj a neustálé zlepšování SMQ.
 • Trvalým cílem je neustálé zlepšování naší činnosti a zabezpečování řízení kvality, jakož i kvality našich produktů.
 • Významnou spoluúčast na tvorbě kvality poskytovaných produktů a dodržování cílů SMQ mají naši subdodavatelé, proto s nimi budeme vytvářet stálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků u dodávaných produktů.
 • Vedení společnosti bude vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání pracovníků společnosti v oblastech řízení kvality a zvyšování kvality výroby.
 • Všichni pracovníci společnosti budou plnit požadavky SMQ a legislativy s důrazem na preventivní přístup k této problematice.
 • Společnost se zavazuje v rámci technických a ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí, a rovněž kontrolou materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi.
 • Společnost ctí týmovou spolupráci. Do našich produktů a služeb tak promítáme více zkušeností, odbornosti a invence našich zaměstnanců.
 • Komunikujeme otevřeně, upřímně a zodpovědně. Dbáme na kultivování vztahů se zákazníky i mezi pracovníky společnosti. Usilujeme o důvěru a spokojenost zákazníků a pracovníků.
 • SMQ je hlavním nástrojem neustálého zvyšování kvality a efektivního využívání provozních nákladů.
 • Prostřednictvím spokojeného zákazníka zajišťujeme prosperitu celé společnosti.
 • Společnost si uvědomuje, že úspěch naší činnosti závisí na efektivitě výroby a neustálém dodržování přísných požadavků na kvalitu. Zároveň ovšem nezapomínáme ani na bezpečnost a dodržování předepsaných limitů výroby pro ochranu životního prostředí, které jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti.
 • Při outsourcingu se společnost zavazuje přednostně spolupracovat s partnery, kteří mají zaveden SMQ podle ČSN EN ISO 9001:2009. U partnerů, kteří ho nemají, je budeme prověřovat pomocí zákaznických auditů.
 • Společnost se zavazuje, že svým neustálým zlepšováním systému BOZP a PO bude snižovat riziko vzniku úrazů, nemocí z povolání, havárií a nehod na pracovištích a důslednou prevencí jejím předcházení.

Vedení společnosti se proto zavazuje neustále zlepšovat a zvyšovat efektivitu všech činností, procesů a kvalitu výrobků, trvale dodržovat platné legislativní předpisy při všech činnostech společnosti, prosazovat Politiku kvality a ve spolupráci s pracovníky, týmovou prací a vzájemnou podporou všech pracovníků ji také naplňovat. Pravidelně přezkoumávat její vhodnost a přiměřenost aktuální situaci.

A tím dosáhnout toho, aby se vracel spokojený zákazník a ne vadný výrobek.

 • registre

Nouveau compte S'inscrire

Produkt přidán k porovnání

Success
Zobrazit porovnání